Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

1. Przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji.

2. Przygotowanie bliższe - katecheza przedmałżeńska.

3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna - odbywa się po zgłoszenie w Biurze Parafialnym zapowiedzi przedślubnych (obejmuje rozmowę z kapłanem i konsultację z zakresu Poradnictwa Rodzinnego).

Miejsce zawarcia małżeństwa:

Według Prawa Kanonicznego miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ślub może być zawarty w innej parafii, po uprzedniej zgodzie proboszcza miejsca narzeczonej, bądź narzeczonego.

Narzeczeni powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym parafii, w której pragną zawrzeć małżeństwo, żeby odpowiednio wcześniej zarezerwować termin ślubu, a następnie trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości ślubnej i umówić się na spotkanie w celu dopełnienia formalności związanych z sakramentem oraz przedłożyć następujące dokumenty:

- metrykę chrztu św. z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku świadectwo bierzmowania. Metryka chrztu św. ważna jest 6 miesiące od daty jej wystawienia,

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, albo świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii (oryginał i kopia),

- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej ,

- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkortaowego,

- dowód osobisty (oryginał i kopia),

- dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres)

W sprawie oprawy muzycznej ślubu prosimy kontaktować się parafialnym organistą p. Januszem Sierszulskim (tel. kom. 513101091).


Informacje dotyczą małżeństwa zawieranego na terenie miasta Bydgoszczy.

 

Ślub konkordatowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia będącego podstawą zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego.  

 1. W przypadku panny i kawalera:

 •  odpisy skrócone aktu urodzenia /osoby urodzone poza Bydgoszczą/

 •  do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

 •  oryginał dowodu wpłaty.

 2.       w przypadku osób rozwiedzionych:

 •   odpisy skrócone aktu urodzenia /osoby urodzone poza Bydgoszczą/

 •   odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu
    /osoby, których ostatni związek małżeński został zawarty poza Bydgoszczą/

 •    do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

 •    oryginał dowodu wpłaty.

 3.       w przypadku wdowców:

 •    odpisy skrócone aktu urodzenia /osoby urodzone poza Bydgoszczą/

 •   odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka /jeśli akt zgonu został sporządzony poza Bydgoszczą/

 •   do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

 •   oryginał dowodu wpłaty.

 4.       w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 •   odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

 •  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju 
   cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od   obowiązku przedłożenia tego dokumentu

 •   do wglądu: dowody tożsamości /paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego
   pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych/

 •  oryginał dowodu wpłaty.

 Opłaty

za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł. na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

04 1320 0022 0195 0400 0000 0000 lub bezpośrednio u inkasenta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 107, I piętro, Wydział Komunikacji.  

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15, budynek A, pokój 4, telefon 52 58 58 400.

 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiąca od dnia wydania dokumentu.

 Zaświadczenie wydawane jest w stałym miejscu zameldowania jednego z narzeczonych.