Katecheza dla dorosłych 2017.10.15

Święte obrazy

 

W życiu rodziny chrześcijańskiej ważne miejsce zajmują święte obrazy. Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Ojca Przedwiecznego, przychodząc na ziemię stał się „obrazem Boga niewidzialnego (...) jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,15.17). Święty obraz w liturgii przestawia przede wszystkim Chrystusa. To dzięki Niemu oddajemy cześć Maryi i świętym w ich wizerunkach, gdyż w nich Jezus został uwielbiony.

Za pośrednictwem obrazów przedstawiamy prawdy wiary, które Pismo święte opisuje słowami. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie (KKK 1160); np. żłóbek i grób Pański ilustrują tajemnice wcielenia i odkupienia, obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie!” wprowadza nas w bogatą rzeczywistość Bożego Miłosierdzia. Obrazy słynące łaskami, czy koronowane wizerunki Maryi, kierują nas do wzoru, czyli do osoby którą przestawiają, a ostatecznie ich świętość i siła zakorzeniona jest w Bogu.

Święte obrazy ukazują również „mnóstwo świadków” (Hbr 12,1): są to aniołowie
i święci, którzy nadal uczestniczą w zbawieniu świata, i z którymi jesteśmy zjednoczeni.

Świętym obrazem jest przede wszystkim obraz Chrystusa. Inne, które przedstawiają Matkę Boską, aniołów i świętych, odnoszą się też do Chrystusa, który w nich jest uwielbiony. Obrazy o treści religijnej pobudzają do przemiany życia.