Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 29.05.2016 roku

 

Znaki czasu

 

·       Określenie „znaki czasu” spopularyzował i wprowadził do społecznego nauczania Kościoła papież Jan XXIII. Rozumiał przez nie problemy charakterystyczne dla współczesnej mu rzeczywistości (np. encyklika „Pacem in terris” jest odpowiedzią na ówczesny znak czasu, jakim było pragnienie pokoju w dobie zimnej wojny, wyścigu zbrojeń i zagrożenia dla równowagi politycznej i gospodarczej na świecie).

·       Problematyka znaków czasu znalazła szczególne miejsce w nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał, aby człowiek był wrażliwy na ich odkrywanie.

·        Według św. Jana Pawła II znaki czasu, które nazywał również znakami nadziei, mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny.

v  Do pozytywnych zaliczył np. obecność w najnowszej historii Kościoła licznych męczenników, świadków wiary, świętość licznych osób świeckich, świadomość godności osoby ludzkiej, troskę o pokój, potrzebę solidarności, czy przeciwdziałanie złu i niesprawiedliwości na świecie.

v  Wśród negatywnych widział np. terroryzm i laicyzację życia społecznego.

·       Znaki czasu to wszystkie zdarzenia, zjawiska, procesy i tendencje rozwojowe, które są charakterystyczne dla określonego okresu historycznego i stanowią wyzwanie dla Kościoła oraz domagają się odpowiedzi w postaci działań religijno–społecznych.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO