Katecheza dla dorosłych 2017.10.01

Znaki i symbole w liturgii

 

Pan Bóg przemawia do człowieka i człowiek ma możliwość kontaktowania się z Nim za pośrednictwem znaków i symboli. Te relacje szczególnie dostrzegalne są
w celebracjach liturgicznych
. „Celebracja liturgiczna składa się ze znaków i symboli, których znaczenie, posiadające swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia się w osobie
 i dziele Chrystusa
”.