Katecheza dla dorosłych 2018.04.08

Kandydaci do Bierzmowania i szafarz sakramentu

 

Sakrament bierzmowania „może (…) otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski” (Kom KKK 269). „Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża się więź bierzmowanego z Kościołem w jego wymiarze apostolskim. Gdy sprawuje go prezbiter – jak to zazwyczaj [ma miejsce] na Wschodzie i w szczególnych przypadkach na Zachodzie – więź z biskupem i z Kościołem jest wyrażona przez prezbitera, współpracownika biskupa, i przez święte krzyżmo, konsekrowane przez samego biskupa” (Kom KKK 270).