Katecheza dla dorosłych 2018.02.18

Konieczność Chrztu do zbawienia

 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że Bóg związał zbawienie
z sakramentem chrztu. To właśnie ten sakrament włącza do społeczności Kościoła. Ochrzczeni mogą otrzymywać i przeżywać zbawienie, żyjąc w łączności z Kościołem, który od początku pozostaje wierny wielkiemu nakazowi misyjnemu. Zgodnie z nim Zbawiciel polecił chrzcić wszystkie narody „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). W Ewangelii Jezus zapewnił także, iż „kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16). Słowa te są wyraźnym potwierdzeniem, że wiara chrześcijańska i chrzest są konieczne do zbawienia. Dlatego „Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament” (KKK 1257). „Ponieważ Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu, ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary (...), katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę”.